Karta zgłoszeniowa na dożywianie Przedszkole - Szkoła Podstawowa

  • Kontrast
  • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką: Nazwisko i imię………………………………………………. Adres:…………………………………………………………tel.kontaktowy……………………………………………….. Nr konta bankowego ………………………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DOŻYWIANIE

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………klasa………….. będzie korzystało z dożywiania w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Przedmościu od dnia…………………………………

 1. Proszę o zakreślenie  krzyżykiem z których posiłków dziecko będzie korzystać.
   

                                OBIAD                                    ŚNIADANIE

 • Kartę zgłoszenia należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail intendent@przedmoscie.edu.pl
 • Wpłaty za dożywianie dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły w terminie – od 01 do 05 dnia danego miesiąca.

Bank Spółdzielczy  w Głogowie, ul. Sikorskiego 15, 67-200 Głogów

numer konta 84864600080000002122270009

 • W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię ucznia, klasę, opłata za miesiąc,
  (Kowalski Jan, kl. I, wrzesień 2022)
 • Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy przekazać na konto (obowiązkowo w przypadku, gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki). Taką informację uzyskają Państwo u intendenta lub w sekretariacie tel. 768317637 w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wpłatę. Przesłana na konto kwota musi się zgadzać z indywidualnym wyliczeniem dla każdego dziecka.
 • Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy, na której odnotowana jest aktualna wpłata za dożywianie.
 • W przypadku rezygnacji z dożywiania, Rodzic/Opiekun ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca żywieniowego. Jeżeli Rodzic/Opiekun prawny złoży rezygnację w terminie późniejszym rezygnacja będzie obowiązywać od drugiego miesiąca po miesiącu rezygnacji.
 • Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone a niespożyte posiłki (np. choroba ucznia) jest zgłoszenie odpisu u intendenta szkoły  lub w sekretariacie (tel.: 768317637) do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności, odliczenie przysługuje w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie powyżej 2 dni.
 •  Powstałe nadpłaty będą rozliczane na koniec danego miesiąca  żywieniowego,                      a następnie przekazywane na (podany w karcie zgłoszenia dziecka) rachunek bankowy Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Procedury dotyczące nie uiszczenia opłaty za dożywianie w terminie:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o upłynięciu terminu opłat.
 2. Telefoniczne przypomnienie rodzicom lub opiekunom prawnym – intendent szkoły.
 3. Wpis do e-dziennika-wychowawca.
 4. Pisemne wezwanie do zapłaty.
 5. W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie wydawanie dziecku posiłku zostaje wstrzymane od pierwszego dnia miesiąca żywienia.
 6. Szkoła odmawia zapisania na dożywianie uczniów, którzy zalegają z wpłatami za poprzedni okres rozliczeniowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet powstałych wcześniej zaległości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŻYWANIA W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024

– OBIADY DWUDANIOWE, ŚNIADANIA

Wpłaty za wyżywienie (obiady), należy dokonywać na konto bankowe szkoły nr 84864600080000002122270009 od 01 do 05  dnia danego miesiąca; tytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisko dziecka

Wysokość opłat za wyżywienie dla Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Przedmościu

  RODZAJ POSIŁKUDO ZAPŁATY
MIESIĄCILOŚĆ DNIOBIAD (4,50zł)ŚNIADANIA (3,50zł)
Wrzesień2194,5073,50168,00
Październik2194,5073,50168,00
Listopad2194,5073,50168,00
Grudzień1985,5066,50152,00
Styczeń2299,0077,00176,00
Luty2194,5073,50168,00
Marzec2090,0070,00160,00
Kwiecień2194,5073,50168,00
Maj2090,0070,00160,00
Czerwiec2299,0077,00176,00
Sierpień2194,5073,50168,00

WAŻNE: Prosimy o terminowe wpłaty i o niezaokrąglanie kwot

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „obiady”).

Wyrażam/nie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  i  dziecka  danych  osobowych  zawartych   w niniejszym formularzu w celu korzystania przez dziecko z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/50 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Przedmoście, dnia ……………………………………….

…………………………………………

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekun

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top