Karta zgłoszeniowa na dożywianie Szkoła Podstawowa - Szkoła Podstawowa

  • Kontrast
  • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Dane Rodzica/Opiekuna Prawnego do kontaktu ze stołówką: Nazwisko i imię………………………………………………. Adres:…………………………………………………………tel.kontaktowy……………………………………………….. Nr konta bankowego ………………………………………….

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA DOŻYWIANIE

 

Oświadczam, że moje dziecko …………………………………………………klasa………….. będzie korzystało z dożywiania w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II                     w Przedmościu od dnia…………………………………

 1. Proszę o zakreślenie  krzyżykiem z których posiłków dziecko będzie korzystać.
   

                                OBIAD                                     ŚNIADANIE

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail intendent@przedmoscie.edu.pl

 • Wpłaty za dożywianie dokonywane wyłącznie przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły w terminie – od 01 do 05 dnia danego miesiąca.

Bank Spółdzielczy  w Głogowie, ul. Sikorskiego 15, 67-200 Głogów                 numer konta 84864600080000002122270009

 • W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię ucznia, klasę, opłata za miesiąc,
  (Kowalski Jan, kl. I, wrzesień 2022)
 • Przed dokonaniem przelewu proszę upewnić się, jaką dokładnie kwotę należy przekazać na konto (obowiązkowo w przypadku, gdy były zgłaszane odpisy za niewykorzystane posiłki). Taką informację uzyskają Państwo u intendenta lub                     w  sekretariacie tel. 768317637 w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wpłatę. Przesłana na konto kwota musi się zgadzać z indywidualnym wyliczeniem dla każdego dziecka.
 • Posiłki wydawane są na podstawie imiennej listy, na której odnotowana jest aktualna wpłata za dożywianie.
 • W przypadku rezygnacji z dożywiania, Rodzic/Opiekun ma obowiązek złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły, co najmniej na 7 dni przed końcem miesiąca żywieniowego. Jeżeli Rodzic/Opiekun prawny złoży rezygnację w terminie późniejszym rezygnacja będzie obowiązywać od drugiego miesiąca po miesiącu rezygnacji.
 • Warunkiem dokonania zwrotu za opłacone a niespożyte posiłki (np. choroba ucznia) jest zgłoszenie odpisu u intendenta szkoły  lub w sekretariacie (tel.: 768317637) do godz. 8.00 pierwszego dnia nieobecności, odliczenie przysługuje w przypadku nieobecności ucznia trwającej nieprzerwanie powyżej 2 dni.
 •  Powstałe nadpłaty będą rozliczane na koniec danego miesiąca  żywieniowego,                      a następnie przekazywane na (podany w karcie zgłoszenia dziecka) rachunek bankowy Rodzica/Opiekuna Prawnego.

Procedury dotyczące nie uiszczenia opłaty za dożywianie w terminie:

 1. Ustne przypomnienie dziecku o upłynięciu terminu opłat.

2.   Telefoniczne przypomnienie rodzicom lub opiekunom prawnym – intendent szkoły.

3.   Wpis do e-dziennika-wychowawca.

4.    Pisemne wezwanie do zapłaty.

5.   W przypadku braku wpłaty w obowiązującym terminie wydawanie dziecku posiłku         zostaje wstrzymane od pierwszego dnia miesiąca żywienia.

6.   Szkoła odmawia zapisania na dożywianie uczniów, którzy zalegają z wpłatami za poprzedni okres rozliczeniowy. W pierwszej kolejności dokonuje się wpłaty na poczet powstałych wcześniej zaległości.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŻYWANIA W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024

– OBIADY DWUDANIOWE

Wpłaty za wyżywienie (obiady), należy dokonywać na konto bankowe szkoły nr 84864600080000002122270009 od 01 do 05  dnia danego miesiąca; tytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisko dziecka

Wysokość opłat za wyżywienie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Przedmościu

  RODZAJ POSIŁKU
MIESIĄCILOŚĆ DNIOBIAD (5.00zł) 
Wrzesień                 18  90,00 
Październik 21105,00 
Listopad                 21105,00 
Grudzień                 16  80,00 
Styczeń                 12  60,00 
Luty                 21105,00 
Marzec                 20100,00 
Kwiecień                 21 105,00 
Maj                 15   75,00 
Czerwiec                 10   50,00 
    

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŻYWANIA W  ROKU SZKOLNYM 2023/2024

ŚNIADANIE SP PRZEDMOŚCIE

– Wpłaty za wyżywienie (obiady), należy dokonywać na konto bankowe szkoły nr 84864600080000002122270009                                                          

    od   01 do 05  dnia danego miesiąca; tytułem: opłata za wyżywienie/miesiąc/imię i nazwisk

  RODZAJ POSIŁKU
MIESIĄCILOŚĆ DNIOBIAD (3,50)+(0,50)=4,00zł
Wrzesień                 18                    72,00
Październik                 21                    84,00
Listopad                 21                    84,00
Grudzień                 16                    64,00
Styczeń                 12                    48,00
Luty                 21                    84,00
Marzec                 20                    80,00
Kwiecień                 21                    84,00
Maj                 15                    60,00
Czerwiec                 10                    40,00

WAŻNE: Prosimy o terminowe wpłaty i o niezaokrąglanie kwot

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem stołówki szkolnej oraz zobowiązuję się do przestrzegania terminów płatności (Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce „obiady”).

Wyrażam/nie  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  i  dziecka  danych  osobowych  zawartych   w niniejszym formularzu w celu korzystania przez dziecko z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/50 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst w języku polskim).

Przedmoście, dnia ……………………………………….

…………………………………………

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekun

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top